Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

7654 84c9
Reposted fromemblemat emblemat viajanealicejones janealicejones
8783 2508

July 23 2017

The man of God is drunken without wine,
The man of God is full without meat.
The man of God is distraught and bewildered,
The man of God has no food or sleep.
The man of God is a king ‘neath darvish-cloak,
The man of God is a treasure in a ruin.
The man of God is not of air and earth,
The man of God is not of fire and water.
The man of God is a boundless sea,
The man of God rains pearls without a cloud.
The man of God hath hundred suns.
The man of God is made wise by the Truth,
The man of God is not learned from book.
The man of God is beyond infidelity and religion,
The man of God right and wrong are alike.
The man of God has ridden away from Not-being,
The man of God is gloriously attended.
The man of God is concealed, Shamsi Din;
The man of God do thou seek and find!
— Rumi
Reposted fromkijan kijan viastonerr stonerr
5409 07fa 500

stay close to anything that make you glad you're alive
Reposted fromEmisja Emisja viafilmowy filmowy
5469 11d0
Reposted fromhagis hagis
7997 b932
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatohuwabohu tohuwabohu
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli.
— Schopenhauer
Reposted fromtereska tereska viaioiooo ioiooo
9944 9b60 500
Reposted fromepidemic epidemic viajanealicejones janealicejones
2099 2c24
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viatfu tfu
6139 2eac 500
Reposted fromtfu tfu

July 10 2017

8730 2d7c
Reposted frommiststueck miststueck viaelchupacabra elchupacabra
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viajanealicejones janealicejones
3034 54ea 500
Reposted fromtfu tfu
1012 2cd0
Reposted frommollydaggers mollydaggers viahagis hagis

July 05 2017

1696 0624 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajanealicejones janealicejones
8378 4975 500
Reposted fromhagis hagis
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl